Centar za razvoj ribarstva
i akvakulture Istarske županije

Glavni cilj ustanove je razvijanje ribarstva i akvakulture u oblicima i tehnologijama koje imaju najmanji štetni utjecaj na morske i obalne ekosustave.

RIBARSTVO I AKVAKULTURA
ISTARSKE ŽUPANIJE
U BROJKAMA

0
Luke posebne namjene
0
Lokacija marikulture
0
Lokacije akvakulture

Izvor: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije