Search

About

Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije osnovan je radi promicanja zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti riba i morskih resursa, te poboljšanja uvjeta kakvoće morskih eko-sustava kroz kontinuirane aktivnosti koje će se provoditi u suradnji sa svim relevantnim znanstvenim i ostalim institucijama.

Primarni ciljevi zbog kojih je osnovan Centar usmjereni su na:

 • Razvijanje ribarstva i akvakulture u oblicima i tehnologijama koje imaju
  najmanje štetan utjecaj na morske i obalne ekosustave;
 • Razvijanje djelatnosti kojima se ostvaruju alternativni prihodi lokalnih ribarskih
  zajednica;
 • Poticanje inovativnih načina dodavanja vrijednosti ulovu, diversifikaciji
  ribolovnog gospodarstva;
 • Suradnju znanstvenika, ribara i ribarske industrije;
 • Međusektorsku koordinaciju (integralno prostorno planiranje i upravljanje
  morskim pojasom, pomorski nadzor, znanja o moru).

Jedna od važnijih aktivnosti Centra biti će rad na usvajanju održivog ponašanja i prakse od strane subjekata u ribarskom sektoru kao jednog od ključnih načina osiguravanja zaštite i održivog korištenja svih morskih resursa u Istarskoj županiji.

Dosadašnji rezultati i način ribolova, te korištenja riba i morskih organizama na području sjevernog Jadrana odnosno Istarskog priobalja, izravna i neizravna ugroženost i poremećaji u morskim ekosustavima raznim gospodarskim djelatnostima, invazivnim vrstama i nametnicima, rezultati i saznanja proizašli iz EU projekata, te potrebe za daljnjim razvojem konkurentnog turizma ukazali su na potrebu osnivanja Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije kako bi se razvio regionalni model održivog ribarstva i upravljanja morskim resursima u funkciji razvoja ribarstva i marikulture ali i turizma Istarske županije.

Skip to content